Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme
You are here: Home / Arshiva / Analiza e mnagesive ne ZM

Analiza e mnagesive ne ZM

Analiza e mangesive
PËRFUNIMET KRYESORE ...........................................................................................................................131 BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................................................................133 SHTOJCA: HARTAT KRYESORE......................................................................................................................139 ZONA E MBROJTUR TOKËSORE DHE DETARE E PROPOZUAR: LLOGARA-KARABURUN-SAZAN ...............................139 HABITATET DETARE TË SAZANIT DHE KARABURUNIT............................................................................................141 PËRHAPJA E SPECIEVE KYÇ NË MEDIO- DHE INFRALITORALIN E SAZANIT DHE KARABURUNIT ...............................142 4 Akronimet dhe Shkurtimet AL BSAP ASCI AULEDA BIO SAP BRI CAMP CBD CITES CHM CNPPA CoM COP CTAAR CZMP DCM DFS DNPP EA ECNC EEA EECONET EEZ EIA EU FRI FYROM FAO FD GBS GDFP GDP GEF GEF/SGP GES GIS GNP GoA: GPA ICZM Albania Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin Zona me Interes të Veçantë Ruajtjeje Agjensia Aulona për Zhvillimin Ekonomik Lokal Plani i Veprimit Strategjik për Biodiversitetin Instituti i Kërkimeve Bilogjike Programi i Menaxhimit të Zonës Bregdetare Konventa mbi Diversitetin Biologjik Konventa mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Llojeve të Rrezikuara Mekanizmi “Clearing House” Komisioni i Parqeve Kombëtare dhe Zonave të Mbrojtura Këshilli i Ministrave Konferenca e Palëve Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë Plani i Menaxhimit të Zonës Bregdetare Vendim i Këshillit të Ministrave Drejtoria e Shërbimit Pyjor Drejtoria e Politikave të Mbrojtje së Natyrës Ecosystem Approach Komisioni Europian për Konserrvimin Kombëtar Agjencia Mjedisore Evropiane Rrjeti Ekologjik Evropian Zonë Eksluzive ekonomike Vlerësim i Ndikimit në Mjedis Bashkimi Europian Instituti i Kërkimeve të Peshkimit Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë Drejtoria e Peshkimit Strategjia Globale e Biodiversitetit Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve dhe Kullotave Prodhimi Brendshëm Bruto Fondi Global për Mjedisin Fondi Global për Mjedisin /Programi i Granteve të Vogla Gjendje e mirë Mjedisore Sistmi i Informimit Gjeografik Prodhimi Kombëtar Bruto Qeveria shqiptare Programi Global i Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit Detar nga Aktivitetet tokësore Menaxhimi i Integruar i Zonës Bregdetare 5 IFPR IHM IMO IUCN K-V-MPA LAC LG LOSC LPA MAP MAFPC MARPOL MB MDGs MEFWA METAP MKOE MNS MN MoAF MoE MoLG MoTA&T MP MPA NBSAP NCNB NCSA NCTA NGO NSSED PA PAMU PEEN PESBLD PLPA PoWPA PSSA REA REC RFU RNPA SB Instituti i Kërkimeve Pyjore dhe Kullotave Instituti i Hidrometeorologjisë Organizata Ndërkombëtare Detare e Kombeve të Bashkuara Unioni Botëror për Ruajtjen e Natyrës Zona e Mbrojtur Detare Karaburun-Vlorë Kufinjtë e Ndryshimeve të Pranueshme Qeverisja Vendore Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Detit Zonë e Mbrojtur Peisazhore Plani i Veprimit për Mesdheun Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Konventa mbi Parandalimin e Ndotjes nga Anijet Bordet e Menaxhimit Qëllimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Plani i Veprimit për Mesdheun MillieuKontakt Ost Europa Muzeu i Shkencave Natyrore Mali i Zi Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit Ministria e Mjedisit Ministria e Pushtetit Lokal Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit Plan Manaxhimi Zonë e Mbrojtur Detare Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin Këshilli Kombëtar për Natyrën dhe Biodiversitetin Vetë-Vlerësimi i Kapaciteteve Kombëtare Këshilli Kombëtar për Rregullimin e Territorit Organizatë Jo-Qeveritare Strategjia Kombëtare për Zhvillim Socio-Ekonomik Zonë e Mbrojtur Njësia e menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Rjeti Ekologjik Pan-Europian Strategjia Pan-Europiane mbi Diversitetin Biologji dhe Peisazhor Zonë e Mbrojtur Pesazhore e Propozuar Program Pune për Zonat e Mbrojtura Zonë Detare Veçanërisht e Ndjeshme Agjensia Rajonale e Mjedisit Qendra Rajonale e Mjedisit Regional Facilitation Unit Rrjeti Përfaqësues i Zonave të Mbrojtura Buxheti i Shtetit 6 SPA SPA/RAC TOR UNCED UNFCCC UNDP UNEP UNESCO VC WFD WTO Zona Veçanërisht të Mbrojtura Zona Veçanërisht të Mbrojtura /Qendra Rajonale e Aktiviteteve Termat e Referencës Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin dhe Shkencën Qendra e Vizitorëve Direktiva Kuadër e Ujit Organizata Boterore e Turizmit 7 Parathënie Objektivi i projektit “Vlerësimi i mangësive në zonat e mbrojtura dhe zhvillimi i zonave të mbrojtura detare” ishte qenë zbatimi i disa prej rekomandimeve kryesore lidhur me pjesëmarrjen e vendit tone në Programin e Punës për Zonat e Mbrojtura, i cili përfshin nevojën për një vlerësim të plotë të mangësive ekologjike për sistemin e zonave të mbrojtura dhe krijimin e një politike mjedisore dhe njohuri mbi zonat e mbrojtura detare. Objektivat e përgjithshme të këtij bashkëpunimi janë ato të identifikuara projektin mbi Zonat e Mbrojtura për një Planet jetësor - Ekoregjion i Harkut Dinarik (Slloveni, Kroaci, Bosnje dhe Herzegovinë, Mali i Zi, dhe Shqipëri), duke përfshirë të dhëna mbështetëse dhe nevojë për inventar, ngritjen e kapaciteteve institucionale, duke bërë të mundur krijimin e një kuadri të politikave, duke siguruar qëndrueshmëri financiare të zonave të mbrojtura dhe të sistemit kombëtar të zonave të mbrojtura, duke vlerësuar efektivitetin e menaxhimit të ZM ekzistuese, zhvillimin e planeve të menaxhimit për të ruajtur "status të favorshëm ruajtjeje" të habitateve dhe llojeve me rëndësi evropiane, zhvillimin e një sistemi efektiv për monitorimin e biodiversitetit, duke siguruar që palët e interesuara qeveritare dhe joqeveritare të kontribuojnë në zbatimin e aktiviteteve sipas këtij MM, krijimin dhe forcimin e rrjeteve rajonale dhe zonat e mbrojtura ndër-kufitare, dhe format e tjera të bashkëpunimit në mes të zonave fqinje të mbrojtura në të gjithë kufijtë kombëtar, në kuadër të Ekoregjion i Harkut Dinarik. Pjesa veriore përfshirë ishullin e Sazanit dhe ujërat përballë lagunës së Nartës Kufijtë: Pjesa veriore e kanalit të lundrimit përfshirë këtu dhe ishullin e Sazanit deri në kufirin e lagunës së Nartës 118 Vlerësimi i Mangësive në ZM, Biodiversiteti detar dhe Legjislacioni në ZM dhe ZMD Kategoria(të): VI Zonë e mbrojtur e resurseve e menaxhuar për pjesën më të madhe përveç ishullit të Sazanit që mund të klasifikohet në Park Kombëtar të kategorisë II dhe rezervat strikt natyror të kategorisë I pas studimeve të mëtejshme Rregulloret: VI: - aktivitetet e peshkimit tradicional (vetëm me grep dhe kurthe) sipas studimeve, hulumtimeve dhe pikës së lidhjes me rregulloret e menaxhimit të lagunës së Nartës, - aktivitete turistike lejohen përveç peshkimit me shtizë, motoskafëve dhe motorëve të ujit, II: Turizmi dhe çlodhja përveç peshkimit me shtizë, motoskafëve dhe motorëve të ujit, I: vetëm për aktivitete shkencore në zonat e përcaktuar nga njësia e menaxhimit si të ndjeshme dhe për zonat e monitorimit.

Document Actions

« Korrik 2024 »
Korrik
MoMaEnFrShDi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Protected Areas